Zürich tanzt

09.05.2015


Zürich tanzt

show de danza en Zürich HB, gratis

dance show at Zürich HB, free

Tanzshow am HB Zürich, gratis

time, Zeit, hora, heure

20:00 Uhr

place, lugar, Ort, lieu

Zürich Hauptbahnhof

entrance, entrada, Eintritt, entrée

gratis

Website

www.zuerichtanzt.ch
X